Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych: Administrator danych osobowych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Mularski i Marcin Mularski – prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej Pod Kominem Mateusz Mularski, Marcin Mularski s.c. ul. Elektrowniana 22, 45 – 920 Opole, NIP nr 9910497261. Kontakt: 2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@podkominem.opole.pl lub telefonicznie pod numerem 77 423 52 08 względnie listownie albo osobiście pod adresem ul. Elektrowniana 22, 45 – 920 Opole. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach: a) marketingu usług własnych Administratora, zapisywania do programów lojalnościowych, uczestniczenia w badaniach dla klientów, przedstawiania ofert i promocji, organizowania przez Administratora wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych, promowania wydarzeń, których Administrator jest uczestnikiem lub organizatorem, przesyłania pocztą elektroniczną/pocztą tradycyjną/telefonicznie/w formie wiadomości sms: informacji dla klientów, ofert towarów i usług Administratora, wysyłania zaproszeń na wydarzenia promocyjne i marketingowe, subskrypcje newsletterów – (podstawa prawna: zgoda osoby której dane osobowe dotyczą, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO), b) zapewnienia możliwości korzystania przez Administratora z usług i/lub towarów (dane kontaktowe oraz dane zawarte w złożonych ofertach, jak również dane udostępnione Administratorowi w celu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, rozmów handlowych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów) – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), c) zawarcia przez Panią/Pana umów z Administratorem, jak i zawarcia umów z Administratorem przez inną osobę lecz na Pani/Pana rzecz i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań́ oraz kontaktów z Administratorem – (podstawa prawna: realizacja umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO), d) rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na Administratora przepisami prawa – (podstawa prawna: obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO), e) uzyskania zabezpieczeń realizacji umów i zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), 2 f) bieżącej działalności Administratora, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby Administratora związanych z przedmiotem jego działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, a w tym monitoring wizyjny w miejscach ogólnodostępnych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), g) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych: 4. Przetwarzaniu podlegać będą dobrowolnie przekazane (względnie uzyskane z publicznych rejestrów) następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe kontrahentów Administratora (a w tym dane osób na rzecz, których kontrahent zamierza zawrzeć/zawarł umowę z Administratorem): imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr paszportu, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej i status podatkowy, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej, oznaczenie pracodawcy, wizerunek; dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe Reprezentantów oraz osób przy pomocy których realizowana jest umowa zawarta z Administratorem (a w tym dane osób do kontaktów z Administratorem): imię, nazwisko, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej, oznaczenie pracodawcy; dane bankowe i finansowe kontrahentów Administratora: nr rachunku bankowego, nr karty kredytowej. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom: 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcom lub usługodawcom wspierającym Administratora w realizacji zawartych z Panią/Panem umów (np. banki), agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług oferowanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, doradcze, konsultacyjne, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne. 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) i/lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, iż w związku z prowadzeniem przez Administratora konta firmowego na portalu społecznościowym Facebook Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej Facebook, która przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 3 Okres przechowywania danych osobowych: 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów, o których mowa jest w pkt. 3 powyżej i po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa przez okres realizowania obowiązków księgowych, rachunkowych i podatkowych. 8. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez nie dłuższy aniżeli 3 miesiące i po tym czasie zostaną usunięte. 9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane: 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) cofnięcia zgody w każdym momencie, na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 RODO, zarówno udzielonej po dniu 25 maja 2018 roku, jak i wcześniej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym celu prosimy o skierowanie oświadczenia o wycofaniu zgody elektronicznie (wystarczającym jest złożenie oświadczenia w treści wiadomości email) pod adresem info@podkominem.opole.pl lub telefonicznie pod numerem 77 423 52 08 względnie listownie albo osobiście pod adresem ul. ul. Elektrowniana 22, 45 – 920 Opole, b) dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO, c) sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, d) żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO, e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO. 11. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem. Źródło pochodzenia danych osobowych: 12. Pani/Pana dane osobowe posiadane przez Administratora pochodzą: a) ze zbiorów własnych Administratora, posiadanych w związku z dotychczasową współpracą i udzieloną przez Panią/Pana zgodą na działania marketingowe, b) ze zbiorów publicznie dostępnych, 4 c) od działającego na Pani/Pana rzecz podmiotu, na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług. Czy musi Pani/Pan podawać Administratorowi dane osobowe? 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (lub przez osobę która zawiera umowę z Administratorem na Pani/Pana rzecz) jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, dokonania rezerwacji, zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych: 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Jednocześnie informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej jak również inne informacje odnoszące się do ochrony przetwarzanych danych osobowych dostępne są pod adresem: www.podkominem.opole.pl /w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”/.

Pod Kominem Mateusz Mularski, Marcin Mularski S.C.
45-920 Opole, Ul. Elektrowniana 22
NIP:9910497261, REGON:161558881
Bank BPS SA O/K-ce 49 1930 1103 2100 0119 8216 0001

„Pokoje Gościnne Pod Kominem”

Telefon recepcja, czynna 24h na dobę :77 423 52 28
telefon biuro: 77 423 52 08 – biuro
telefon komórkowy: 519 046 400
Fax: 77 423 52 38
mail: recepcja@podkominem.opole.pl